De volgende algemene voorwaarden gelden voor de website en diensten van www.advocaatzeden.be, die wordt beheerd door Advocatenkantoor Sanne De Clerck, geregistreerd onder het bedrijfsnummer 0721.672.575, gevestigd op Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen (hierna ook “Advocaat Zeden” genoemd).

Volgens artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, wordt de ereloon vastgesteld op basis van diverse factoren zoals de complexiteit van de zaak, de urgentie ervan, de bestede tijd, de belangen in het spel, de behaalde resultaten en het specialisatieniveau. Alvorens de dienstverlening aan te vangen, kan het kantoor een provisie vragen.

Elke factuur van het kantoor moet in euro worden betaald op het aangegeven rekeningnummer, binnen 14 dagen na de datum van facturering. Indien er niet tijdig betaald wordt, hebben de advocaten van het kantoor het recht om hun dienstverlening per direct te staken en/of te stoppen, in overeenstemming met de op hen van toepassing zijnde deontologische regels. De factuur dient onmiddellijk na ontvangst betaald te worden.

Indien de schuldenaar niet betaalt binnen de 8 dagen na de ingebrekestelling, is deze verplicht tot het betalen van een schadevergoeding voor wanbetaling onder artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 EURO. Daarnaast wordt er ook een verwijlinterest van 12% per jaar in rekening gebracht, eveneens automatisch en zonder ingebrekestelling. De kosten voor verdere invordering komen voor rekening van de cliënt. Alle klachten dienen binnen vijf dagen per aangetekende post te worden ingediend. Geschillen worden volgens het Belgisch recht behandeld en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Antwerpen.

× Advies nodig?