Is incest illegaal?

Is incest illegaal

Incest wordt omschreven als elk seksueel contact tussen bloedverwanten. Onder bepaalde omstandigheden is de seksuele relatie tussen bloedverwanten strafbaar onder het juridisch misdrijf incest.

Incest betreft een zeer delicate materie. Wanneer slachtoffers van incest hun verhaal naar buiten brengen, gaat dit vaak gepaard met een vorm van hertraumatisering. Bijstand via een ervaren advocaat zedenfeiten kan hierbij zeker helpen.

Is incest illegaal in België?

Wanneer het slachtoffer minderjarig is

Sinds de hervorming van het seksueel strafrecht heeft de wetgever incest ingeschreven als een afzonderlijk misdrijf als het gaat om minderjarigen. De wetgever heeft de intentie om via deze verzwarende omstandigheid incest strafbaar te stellen. 

“Seksuele handelingen tussen en minderjarige en een meerderjarige bloedverwant: Incest (art. 417/18 Sw.).

Onder incest wordt begrepen de seksuele handelingen gepleegd ten nadele van een minderjarige door een bloedverwant of aanverwant in de rechte opgaande lijn, door een bloedverwant of aanverwant in de zijlijn tot de derde graad of ieder ander persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin van voornoemde personen. Onder bloedverwant wordt ook de adoptant, de geadopteerde en de bloedverwanten van de adoptant begrepen.”

Belangrijk hierbij is dat nieuw artikel 416/6, §3, 1° Sw. een onweerlegbaar vermoeden van afwezigheid van toestemming invoert voor minderjarigen, ongeacht hun leeftijd, wanneer de dader één van de bedoelde bloed- of aanverwanten is. De leeftijdgrens van 16 jaar geldt hier aldus niet.

Wat als er incestueuze seksuele contacten zijn tussen meerderjarigen?

Incest tussen meerderjarige bloedverwanten is niet illegaal indien er sprake is van wederzijdse toestemming. 

Uiteraard zijn ook seksuele handelingen, zonder toestemming, tussen meerderjarige bloedverwanten wel strafbaar (art. 417/19 Sw.). In een afzonderlijk artikel 417/5 Sw. wordt een overkoepelende definitie van het begrip “toestemming” gegeven, toepasselijk op alle seksuele misdrijven. In dit artikel worden de “gekende” vormen van afwezigheid van toestemming – bedreiging, (fysiek of psychisch) geweld, dwang, dwang, verrassing, list of enige andere strafbare gedraging – hernomen. Er kan ook geen sprake van toestemming zijn in geval van loutere ontstentenis van verweer van het slachtoffer.

Is incest strafbaar?

Incest wordt bestraft afhankelijk van de vorm van seksueel misbruik:

  • Aantasting van de seksuele integriteit wordt bestraft met een gevangenisstraf van vijftien jaar tot twintig jaar,
  • Voyeurisme kan bestraft worden met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar;
  • Niet-consensuele verspreiding met kwaadwillig opzet of uit winstbejag van seksueel getinte inhoud wordt bestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar en met geldboete van tweehonderd jaar tot tienduizend euro;
  • Verkrachting wordt bestraft met opsluiting van twintig tot dertig jaar. Geslachtsgemeenschap tussen een grootouder en kleinkind valt hier onder.

In een onderzoek naar feiten van incest zullen verklaringen een belangrijk onderdeel van het strafdossier uitmaken. Indien u als verdachte een uitnodiging tot verhoor ontvangt of indien u een klacht wenst neer te leggen als slachtoffer voor feiten van incest, is het dan ook aangewezen om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat omdat het hier wel degelijk gaat om een strafbaar feit.

Is incest illegaal in Nederland?

In ons buurland Nederland wordt incest omschreven in artikel 249 Wetboek van Strafrecht. 

“Ontuchtige handelingen met misbruik van gezag (incest)”

Incest maakt onderdeel uit van de bredere strafbaarstelling van ontucht met misbruik van gezag of vertrouwen. Dit houdt in dat (voor de wet gezien althans) iedere vorm van incest zich afspeelt binnen een gezags- of vertrouwensrelatie tussen een volwassene en een minderjarig kind.

Ook in Nederland is deze vorm van seksueel geweld dus strafbaar gesteld. Handelingen die in strijd zijn met deze wetgeving kunnen verregaande gevolgen hebben. Indien je graag beroep wil doen op een luisterend oor of juridische hulp wil inschakelen, kan je altijd bij ons terecht.

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck is al jarenlang gespecialiseerd in strafrecht en zedenfeiten. Het is haar passie om op te komen voor de rechten van een ander. Via de website Advocaat Zeden wenst zij iedereen te informeren aangaande zedendelicten en strafrechtelijke procedures.
advies delen met anderen

Inhoud

× Advies nodig?