Deze privacyverklaring is van toepassing voor www.advocaatzeden.be, beheerd door Advocatenkantoor Sanne De Clerck (ondernemingsnummer 0721.672.575), Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen (hierna genoemd: “Advocaat Zeden”).

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Advocaat Zeden de persoonsgegevens van haar klanten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) en de nationale wet van 30 juli 2018, die de bescherming van natuurlijke personen betreffende de verwerking van persoonsgegevens regelt. Er worden verschillende persoonsgegevens verwerkt: waaronder (voor-)naam, geslacht, geboorteplaats en -datum, rijksregisternummer, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, evenals gegevens die in het kader van het uit te voeren mandaat worden verstrekt. Bovendien verwerkt Advocaat Zeden gevoelige persoonsgegevens die essentieel zijn voor het leveren van haar diensten.

De gegevens worden enkel verwerkt met het oog op de werking van het advocatenkantoor en specifiek voor de volgende doelen: de activiteiten, werking en organisatie van Advocaat Zeden, de uitoefening van gerechtelijke mandaten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals boekhoudkundige regelgeving en witwas wetgeving.

Advocaat Zeden houdt zich aan de geheimhoudingsplicht binnen het kantoor, dit conform de regels inzake beroepsgeheim, discretieplicht en privacyregelgeving. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij er een wettelijke plicht bestaat of indien noodzakelijk voor de vervulling van onze taken. De mededeling van persoonsgegevens aan derden wordt altijd tot een strikt minimum beperkt.

Advocaat Zeden hanteert als beleid dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk is, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit anders te doen. Doorgaans worden de verwerkte persoonsgegevens voor een periode van vijf jaar bewaard. Dit wordt gedaan met het oog op beroepsaansprakelijkheid en om mogelijke belangenconflicten te voorkomen.

U kunt altijd vragen om inzicht in uw persoonsgegevens, u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of aanpassen, of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens via het e-mailadres info@advocaatzeden.be.

Mocht u een klacht hebben over het gebruik of misbruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich wenden tot de GBA voor de klachtenprocedure. Deze instantie is bevoegd om uw klacht in behandeling te nemen. De contactgegevens van deze instantie kunt u vinden op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

× Advies nodig?