Wat is ontucht

Ontucht

Ons Belgische strafwetboek definieert het begrip “ontucht” niet.
Ontucht is een vage verzamelnaam voor alle seksueel getinte handelingen die in
strijd zijn met de sociaal-ethische normen.

De rechtspraak heeft het begrip ingevuld als volgt:

Het begrip “ontucht” is ruimer dan het begrip prostitutie; het beoogt ook liederlijke en
onzedelijke handelingen die met prostitutie niets te maken hebben en die van elke
vergoeding onafhankelijk zijn.
Het begrip ontucht omvat gedragingen van grove zinnelijkheid en onzedelijkheid in
de brede zin die maatschappelijk als buitensporig worden beschouwd, onder meer
rekening houdende met de leeftijd van de betrokken minderjarige, terwijl het begrip
bederf slaat op het gevolg dat dergelijke handelingen hebben of kunnen hebben voor
de seksualiteitsbeleving van de minderjarige.


Het gaat om het dwingen van een ander tot het dulden of plegen van ontuchtige
seksuele handelingen.

Betekenis ontucht in het nieuw seksueel strafrecht

Onder de oude wetgeving werd ontucht bestraft onder artikel 380 van de
Strafwetboek. Sinds 1 juni 2022 is de wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen
aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht in werking getreden.
De wettelijke bepalingen art. 417/25 – 417/42 van het Strafwetboek bespreken de
verschillende tenlasteleggingen m.b.t. ontucht.

De volgende materiële handelingen zijn strafbaar:

 • Bewegen van een minderjarige tot het plegen van ontucht of prostitutie;
 • Werven van een minderjarige voor ontucht of prostitutie;
 • Houden van een huis van ontucht of prostitutie waar een minderjarige ontucht
  of prostitutie pleegt;
 • Ter beschikking stellen van een ruimte aan een minderjarige met het oog op
  ontucht of prostitutie;
 • Exploitatie van de ontucht of prostitutie van een minderjarige;
 • Verkrijgen van de ontucht of de prostitutie van een minderjarige ( =
  penalisering van de klant);
 • Organisatie van ontucht of prostitutie van een minderjarige in vereniging;
 • Bijwonen van ontucht of prostitutie van een minderjarige;
 • Reclame maken voor ontucht en prostitutie van een minderjarige;
 • Aanzetten tot het plegen van ontucht of tot exploitatie van de prostitutie van
  een minderjarige in het openbaar of door enig reclamemiddel.


Via afzonderlijke hoofdmisdrijven – met vanzelfsprekend afzonderlijke straffen –
worden de meeste van deze misdrijven opgesplitst door een onderscheid te maken
tussen minderjarigen ouder en jonger dan 16 jaar. Opvallend is dat er onder het
heersende seksueel strafrecht, bij ontucht en prostitutie, een onweerlegbaar
vermoeden van niet-toestemming van de minderjarige geldt, zelfs boven de leeftijd
van 16 jaar. Er werd ook een verzwarende factor opgenomen in artikel 417/50, 4°,
namelijk wanneer het gaat om een minderjarige jonger dan 10 jaar.

De wetgever streefde ernaar de strafbaarstelling van prostitutie en ontucht van
minderjarigen te behouden, terwijl de exploitatie van ontucht van meerderjarigen
geschrapt werd. Het minderjarige slachtoffer vormt sinds het nieuw seksueel
strafrecht een constitutief element. Dit in tegenstelling tot het misdrijf aantasting van
de seksuele integriteit
(voorheen aanranding van de eerbaarheid genoemd) waarbij
de minderjarigheid enkel een verzwarende omstandigheid uitmaakt.

Zit je met vragen over ontucht?

Wij staan als advocaat zedenfeiten altijd klaar om jou bij te staan.

We zijn altijd bereikbaar voor al jouw vragen.


Sanne De Clerck

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck is al jarenlang gespecialiseerd in strafrecht en zedenfeiten. Het is haar passie om op te komen voor de rechten van een ander. Via de website Advocaat Zeden wenst zij iedereen te informeren aangaande zedendelicten en strafrechtelijke procedures.
advies delen met anderen

Inhoud

× Advies nodig?